1 Calo Bằng Bao Nhiêu Jun

cho hỏi : trong thực tế người ta còn dùng đơn vị chức năng calo(kí hiệu cal) nhằm đo nhiệt lượng 1 cal=4,186 J. Hãy cho thấy 1 Jun bằng bn cal? chỉ góp với mn ơi


*

*

Trong thực tế người ta còn dùng đơn vị calo để đo nhiệt lượng. 1 cal = 4,186 J. Hãy cho biết thêm 1 J bởi bao nhiêu cal?

Phản ứng tổng thích hợp glucozơ trong cây cỏ như sau:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 + 2813 kJ.Bạn đã xem: 1 jun bởi bao nhiêu calo

Trung bình một phút, mỗi cm2 mặt phẳng trái đất buộc phải nhận được khoảng tích điện mặt trời là bao nhiêu Calo để trong 22 giờ đồng hồ 26 phút 10 lá xanh với diện tích s mỗi lá là 10 cm2 tạo thành được 1,8 gam glucozơ. Biết tích điện mặt trời chỉ áp dụng 10 % vào phản nghịch ứng tổng hòa hợp glucozơ (biết: 1 cal = 4,19 J):

A.Bạn sẽ xem: 1 calo bởi bao nhiêu jun 0,5cal

B.Bạn đã xem: 1 calo bằng bao nhiêu jun

0,48cal

C.

Bạn đang xem: 1 calo bằng bao nhiêu jun

5cal

D. 0,05cal

Một nóng đun nước bởi nhôm có có khối lượng 400g, đựng 3 lít nước được đun bên trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 740KJ thì nóng đạt đến nhiệt độ 80°C. Hỏi nhiệt độ độ ban đầu của ấm, biết CAl = 880 J/kg.K, CH2O = 4190 J/kg.K.

A. 8,15°C

B. 8,15 K

C. 22,70 C

D. 22,7 K

Đáp án C

Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O.CH2O (t – t1 ) = 1005600 − 125700

QAl = mAl.CAl (t – t1 ) = 28160 – 352t1

Nhiệt lượng ấm nhôm đựng nước nhận ra :

QH2O + QAl = 740.103 → t = 22,70C

Một nóng đun nước bởi nhôm có m = 350g, cất 2,75kg nước được đun bên trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60 o C . Hỏi sức nóng độ lúc đầu của ấm, biết c A l = 880 J/kg.K, c n ư ớ c = c n = 4190 J/kg.K.

A. trăng tròn o C

B. 5 , 1 o C

3 , 5 o C

Nhiệt lượng thu vào:

Q t h u = Q n + Q A l

= m n c n t - t 1 + m A l c A l t - t 1

= 2,75.4190.(60 – t 1 ) + 0,35.880.(60 – t 1 )

= 709830 – 11830,5 t 1 .

Xem thêm: Dầu Gió Làm Từ Gì

Mặt không giống 709830 – 11830,5 t 1 = 650000

⟹ t 1 = 5 , 1 o C

Một nóng đun nước bởi nhôm bao gồm có trọng lượng 400g, đựng 3 lít nước được đun trên bếp. Khi cảm nhận nhiệt lượng 740KJ thì ấm đạt đến ánh nắng mặt trời 80 ° C . Hỏi sức nóng độ ban đầu của ấm, biết C A l = 880 J / k g . K , C H 2 O = 4190 J / k g . K .

A. 8 , 15 ° C

B. 8,15 K

C. 22 , 7 ° C

D. 22,7 K

Đáp án C

Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 1005600 – 12570t1

QAl = mAl.CAl(t – t1 ) = 28160 – 352t1

Nhiệt lượng ấm nhôm đựng nước dấn được: QH2O + QAl = 740.103

=> t = 22,70C

Một nóng đun nước bởi nhôm tất cả m = 350g, đựng 2,75kg nước được đun trên bếp. Khi cảm nhận nhiệt lượng 650KJ thì nóng đạt đến ánh nắng mặt trời 60 ∘ C . Hỏi nhiệt độ lúc đầu của ấm, biết C A l = 880 J/kg.K, C H 2 O = 4190 J/kg.K.

Một nóng đun nước bởi nhôm tất cả m = 350 g , cất 2,75kg nước được đun bên trên bếp. Khi cảm nhận nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến ánh sáng 60 ° C . Hỏi nhiệt độ độ thuở đầu của ấm, biết c A L = 880 J / k g . K , c n ư ớ c = c n = 4190 J / k g . K .

A. đôi mươi ° C

B. 5 , 1 ° C

C. 3 , 5 ° C

D. 6 , 5 ° C

Nhiệt lượng thu vào:

Qthu = Qn + QAl = mn.cn.(t – t1) + mAl.cAl.(t – t1)

Mặt khác 709830 – 11830,5t1 = 650000 ⟹ t1 = 5,1 oC

Một ly nhôm m = l00g chứa 300g nước nghỉ ngơi nhiệt độ trăng tròn o C . Tín đồ ta thả vào cốc nước một thìa đồng trọng lượng 75g vừa đúc kết từ nồi nước sôi 100 o C . Xác định nhiệt độ của nước trong ly khi có sự cân bằng nhiệt. Quăng quật qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Rước C A l = 880 J/kg.K, C C u = 380 J/kg.K, C H 2 O = 4190 J/kg.K.