Tổng Hợp Bài Tập Động Từ Nguyên Mẫu, V

Bài trước millionarthur.mobi sẽ giới thiệu cho mình rất kỹ về kiểu cách sử dụng V-ing cùng to V trong câu rồi. Nếu khách hàng chưa đọc bài kỹ năng và kiến thức đó thì hãy trở lại và học trước nhé. Bài các dạng thức V-ing với to V trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập động từ nguyên mẫu, v

Bài này chúng ta sẽ tiến tới có tác dụng phần luyện tập để đảm bảo an toàn nắm chắc kỹ năng và kiến thức nhé.


Bài 1: phân chia động từ trong ngoặc

I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.He agreed _____ (buy) a new car.The question is easy _____ (answer).The man asked me how _____ (get) lớn the airport.I look forward khổng lồ _____ (see) you at the weekend.Are you thinking of _____ (visit) London?We decided _____ (run) through the forest.The teacher expected Sarah _____ (study) hard.She doesn’t mind _____ (work) the night shift.I learned _____ (ride) the xe đạp at the age of 5.

Đáp án: 

going to buyto answerto getseeingvisitingto runto studyworkingto ride


*

Bài 2: phân tách động từ ngơi nghỉ trong ngoặc

We decided _____ (buy) a new car.They’ve got some work _____ (do).Peter gave up _____ (smoke) .He’d like _____ (fly) an aeroplane.I enjoy _____ (write) picture postcards.Do you know what _____ (do) if there’s a fire in the shop?Avoid _____ (make) silly mistakes.My parents wanted me _____ (be) trang chủ at 11 o’clock.I dream about _____ (build) a big house.I’m hoping _____ (see) Lisa.

Đáp án:

to buy to do smokingto flywritingto domakingto bebuildingto see

Bài 3: phân tách động từ sống trong ngoặc 

The children prefer ( watch) TV lớn ( read) books. The boys like ( play) games but hate ( do) lessons. Would you lượt thích ( go) now or shall we wait till the end? I can’t find my favorite book. You ( see) it? We used ( dream) of a television set when we (be) small. Would you mind ( show ) me how ( send) an email? He always think about (go) swimming. She dislikes (do) a lot of housework. My children enjoy ( read) books. She looked forward to (see) you.

Xem thêm: Lean Nghĩa Là Gì - Từ Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Lean

Đáp án:

watching – reading  playing – doing  to go  have …seen  khổng lồ dream – were  showing – to send going  doing  reading  seeing

Bài 4: chia động từ nghỉ ngơi trong ngoặc

They are used to (prepare) new lessons. By ( work) day & night , he succeeded in ( finish) the job in time. His doctor advised him ( give) up ( smoke). Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes. Stop ( argue) và start( work). I lượt thích ( think) carefully about things before ( make) decision. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door. Did you succeed in ( solve) the problem? Don’t forget ( lock) the door before (go) to bed. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

Đáp án: 

preparing working – finishing  to give up – smoking talking – khổng lồ eat arguing – khổng lồ work  to think – making  to come – standing  solving to lớn lock – going  khổng lồ persuade 

∠ Bài trước: những dạng thức của “to V” cùng “V – ing” 

Để luyện tập nhiều hơn thế nữa, bạn có thể sắm cho mình sách tiếng Anh cơ bản của millionarthur.mobi. Đây là cuốn sách tổng hợp không thiếu thốn kiến thức giờ đồng hồ Anh không chỉ là về ngữ pháp mà còn là một từ vựng, vạc âm, giao tiếp. Bộ sách gồm 2 cuốn, in màu, đẹp với dày dặn, chắc chắn rằng sẽ là người bạn sát cánh hữu ích góp bạn đoạt được tiếng Anh.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền bởi millionarthur.mobi xây dựng, cung cấp đầy đầy đủ kiến thức căn nguyên tiếng Anh bao gồm Phát Âm, tự Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp hóa 4 tài năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ học tập viên đề nghị học vững chắc nền tảng tiếng Anh, tương xứng với số đông lứa tuổi.

☀ học tập sinh, sinh viên bắt buộc tài liệu, lộ trình tinh tế để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên yêu cầu khắc phục nhược điểm về nghe nói, từ vựng, làm phản xạ tiếp xúc Tiếng Anh.