BẠN BAO NHIÊU TUỔI DỊCH TIẾNG ANH

Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: các bạn bao nhiêu tuổi?

– mẫu câu này được thực hiện để hỏi về tuổi của người đối diện, đang nói chuyện với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn sẽ xem: bạn bao nhiêu tuổi dịch lịch sự tiếng anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch tiếng anh

Dịch: bạn bao nhiêu tuổi? – bản thân 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy từng nào tuổi?

– mẫu câu này được áp dụng để hỏi về tuổi của một fan nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– lưu giữ ý: rất có thể thay “she”, ‘he” bằng tên một fan hoặc 1 danh từ số ít có một người.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen and repeat: Nhìn, nghe với lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai bạn bao nhiêu tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà mình.

Bà ấy từng nào tuổi?

Bà mình 65 tuổi rồi.

2. Point & say: Chỉ cùng nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà bạn bao nhiêu tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi.

c) Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

d) Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: thuộc nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà các bạn bao nhiêu tuổi?

c) Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

Xem thêm: Thuế Giá Trị Gia Tăng Là Gì ? Ai Là Người Phải Nộp Thuế Vat?

d) Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen & number: Nghe cùng đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: and who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy từng nào tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy từng nào tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của mình.

A: Bà ấy bao nhiêu tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và đó là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy từng nào tuổi?

B: Anh ấy mười bố tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read & complete: Đọc với hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Bản thân tên là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là bức ảnh về giai đình mình, cha mình 44 tuổi. Chị em mình 39 tuổi. Anh trai của chính bản thân mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về gia đình mình

Các con nhờ vào thông tin nhà mình nhằm viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. Bạn từng nào tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 32 tuổi.

3. Bố chúng ta bao nhiêu tuổi?

Bố bản thân 37 tuổi.

4. Em trai bạn từng nào tuổi?

Em trai mình 6 tuổi.

Mời các bạn xem tiếp giờ anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là gia đình mình sinh hoạt trang sau.