Mind nghĩa là gì

the part of a person that makes it possible for hlặng or her lớn think, feel emotions, & understand things:


Bạn đang xem: Mind nghĩa là gì

She kept going over the accident again and again in her mind, wishing that she could somehow have sầu prevented it.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự millionarthur.mobi.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


We use the verb mind khổng lồ mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention khổng lồ something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers khổng lồ the part of a person that enables them to lớn think, feel emotions and be aware of things: …
We use the verb mind lớn mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention lớn something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers khổng lồ the part of a person that enables them lớn think, feel emotions and be aware of things: …
*

*Xem thêm: Học Phát Âm Qua Từ Điển Phát Âm Cambridge Tiếng Anh Mỹ, Từ Điển Essential Cambridge Tiếng Anh Mỹ

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn millionarthur.mobi English millionarthur.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Nhận Giftcode Vân Mộng Tứ Thời Ca, Cách Nhập Code Trong Game

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message