Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Khác với phương thơm pháp tính giá thành giản đơn thì điều kiện áp dụng là trong cùng một quy trình công nghệ mang tới với cùng 1 loại nguyên ổn vật liệu tuy vậy kết quả sản xuất mang đến khái quát mặt hàng sự khác biệt.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Ví dụ: Các doanh nghiệp may mặc, hoá chất, nông sản.

Xem thêm: Gosu Phã¡T 100 Giftcode Đấu Phá Thương Khung Nhân Dịp Mở Cửa

*


1. Phương pháp tính giá thành

Để tính được giá thành đến từng loại vật phẩm chính phải qua các loại vật phẩm chính sự khác biệt về sản phẩm chuẩn.

Xem thêm: Cải Cách Là Gì - Cải Cách Hành Chính Là Gì

Căn uống cứ để chọn phẩm vật chuẩn là một trong các loại vật phẩm chính dẫu vậy nó phải có số lượng hoặc quý giá lớn.

Lúc đó hệ số của phẩm vật chuẩn là 1

Giả sử phát âm Ha, Hb, Hc… là hệ số của các loại sản vật A, B, C

Qa, Qb, Qc là số lượng thiết thực của các loại phẩm vật trên

lúc đó tổng mặt hàng tiêu chuẩn hoàn thành là QH

quốc hội = Qa*Ha + Qb*Hb + Qc*Hc +…

1.1. Hệ số giá thành của từng loại mặt hàng được xác định như sau

Hệ số tính giá thành của vật phẩm A = Qa*Ha/Qh

Tương tự tính được hệ số cho SPB, SPC

1.2. Giá thành thực tế của từng loại phẩm vật tính theo từng khoản mục bỏ ra phí

Zsx thiết thực của SPA = (CDđk + Cps – CDck) * Qa*Ha/Qh

Tương tự tính cho SPB, SPC

 2. Ví dụ cụ thể về phương thơm pháp tính giá thành hệ số

Doanh nghiệp A trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất đồng thời thu được 2 loại Sản phẩm A và B. Trong tháng 4/2015 có tài liệu nlỗi sau

ĐVT: 1000đ

2.1. Chi phí đem đến đầu kỳ

– Chi phí ngulặng vật liệu trực tiếp : 100.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: đôi mươi.000

– Chi phí tạo thành chung: 30.000

2.2. Chi phí phát sinch vào kỳ tập hợp được

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 900.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 118.000

– Chi phí mang tới chung: 160.000

2.3. Chi phí tạo thành marketing dở dang cuối kỳ

– Chi phí nguyên ổn vật liệu trực tiếp : 40.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 12.000

– Chi phí mang lại chung: 10.000

Kết quả đem lại cuối tháng hoàn thành 120 sản vật A và 150 SPB

Doanh nghiệp đã xác định được hệ số tính giá thành SPA là 1, SPB là 1.2

Yêu cầu

– Tính giá thành sản phẩm A và vật phẩm B

Đáp án của ví dụ trên

– Tổng sản phẩm chuẩn

quốc hội = 120*1+ 150*1.2 = 300

– Hệ số phân vùng đưa ra phí sản xuất( hệ số tính giá thành)

HzA = 120*1/300 = 0.4

HzB = 150*1.2/300 = 0.6

– Áp dụng phương thơm pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm

 

SẢN PHẨM A

Số lượng: 1đôi mươi Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục bỏ ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinh trong kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng đưa ra phíGiá thành sản vật A
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành solo vị
Chi phí NVLTT100.000 900.000 40.000 960.000 0.4 384.000 3.200
Chi phí NCTT trăng tròn.000 118.000 12.000 126.000 0.4 50.400420
Chi phí mang đến chung 30.000  160.000 10.000 180.0000 0.4 72.000600
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4004220

SẢN PHẨM B

Số lượng: 150 Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục bỏ ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinh trong kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng bỏ ra phíGiá thành sản vật B
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành đối kháng vị
Chi phí NVLTT 100.000 900.000 40.000 960.000 0.6 576.000 3.840
Chi phí NCTT đôi mươi.000 118.000 12.000 126.000 0.6 75.600504
Chi phí tạo ra chung 30.000 160.000 10.000 180.0000 0.6 108.000720
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4005064