What the heck là gì

an expression of usually slight anger or surprise, or a way of adding force lớn a statement, question, etc.:


Bạn đang xem: What the heck là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ millionarthur.mobi.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


an expression of annoyance or surprise, or a way of adding emphasis to lớn a statement or question; hell:
My certainty is that there is a heck of a shortage of medicines, & large number of babies are dying.
The victims of their crimes must have wondered what the heck was going on; their taxes were paying for those junkets.
We can debate what the figure should be, & work it out, but a heck of a lot of people are involved.
A heck of a lot of the cash that has been passed on to lớn local authorities for council housing comes from the benefit scheme.
There will be one heck of a furore when the mineworkers realise how this provision & that of the early retirement scheme will affect them.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên millionarthur.mobi millionarthur.mobi hoặc của millionarthur.mobi University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: At The Weekend/ At (The) Weekends, At/On Weekends Vs

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn millionarthur.mobi English millionarthur.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Maã Captcha Là Gì ? Tại Sao Mã Captcha Luôn Khó Đọc? Mã Captcha Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語