Academic staff là gì

Ngày nhà giáo đất nước hình chữ S 20/11 đã tiếp đây rồi. Hôm ni hãy thuộc FreeTalk English tò mò nhữngtừ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành dạy dỗ nhé!

Quý khách hàng cũng rất có thể dựa vàotrường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành giáo dụcsau đây đểtrình làng về nghề giáo bởi giờ Anh, haynói cho 1 người chúng ta nước ngoài làm sao kia về thầy giáo giỏi ngôi trường mà các bạn đã/đang/vẫn theo học tập.

Ngoàitự vựng cá biệt về giáo dục, bài viết này đã cung cấp nhữngcụm từ giờ đồng hồ Anh về giáo dục.

Cụm từ tiếng Anh về giáo dụccũng cónhiều nhiều trường đoản cú đồng nghĩa khácrất có thể thay thế. Cùng khám phá nhé!
Bạn đang xem: Academic staff là gì

*Xem thêm: Tinh Xảo Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tinh Xảo Trong Tiếng Việt

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dìm kiểm soát chuyên môn miễn phí tại:https://millionarthur.mobi/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: gia sư đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinch viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: giảng dạy tự xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:quản lý và điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bởi, bệnh chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

bệnh dịch thành tích

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm cỗ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đối kháng xin nghỉ (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: vật dụng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo thay trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửTutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
Xem thêm: Start-Up Là Gì - 8 Yếu Tố Mà Người Khởi Nghiệp Trẻ Cần Có

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dấn bình chọn trình độ miễn tổn phí tại:https://millionarthur.mobi/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

thầy giáo thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài xích tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmiáp lực /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học tập lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học kỳ

Teacher training worksiêu thị /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /kiểm tra /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (thân giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ ngơi hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ conchạy thử /best ˈstuːdnts ˈkɑːnkiểm tra /: thi học viên giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinch ĐH, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệpObjective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective sầu thử nghiệm /səbˈdʒektɪv test/: thi trường đoản cú luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu mã giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

đái học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học tập phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường chào bán trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: ngôi trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: ngôi trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: từ chọnElective sầu /ɪˈlektɪv/: tự lựa chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với tác dụng học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối cùng với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Svào pass /strɒŋ pɑːs/: trung bình khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm cho vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học tập được bố trí theo hướng dẫn

Mong rằng tự vựng tiếng Anh siêng ngành giáo dục giúp cho bạn hiểu rộng vềngành giáo dụccũng như có thêm cho mìnhphần đa tự vựng, cụm trường đoản cú giờ đồng hồ Anh về giáo dục nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến đường. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dìm đánh giá chuyên môn miễn phí tại:https://millionarthur.mobi