BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Biên bạn dạng kiểm tra về chống cháy và chữa trị cháy – Biểu chủng loại số PC05 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA

(Tên cơ quan liêu cp bên trên trc tiếp)

…………………..

(Tên cơ quan, tổ chức của người sở hữu trì kiểm tra)

…………………..

Bạn đang xem: Biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ghi nội dung khám nghiệm về vụ việc gì)……………………………………………..

————————————-

Hồi ………. Giờ ……. Ngày …………………………….. , trên …………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra đối với………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Bae Là J - Bạn Có Bae Nào Trong Đời Chưa

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

Tình hình và tác dụng kiểm tra như sau:

(Ghi phần trình bày của cơ sở, phần bình chọn hồ sơ, phần kiểm soát thực tế, nội dung đánh giá của từng vấn đề, thừa nhận xét review về loài kiến nghị kết luận)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên phiên bản được lập ngừng hồi …….. Giờ ……. Ngày ………………………. Tất cả trang ………… được lập thành bản, mỗi bên tương quan giữ 01 bản,đã phát âm lại đến mọi người cùng nghe, công nhận đúng cùng nhất trí cam kết tên bên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẢI BIỂU MẪU : TẠI ĐÂY

*