Whistle blowing là gì

a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, especially in a government department or a company


Bạn đang xem: Whistle blowing là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ millionarthur.mobi.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, esp. in a business or government
a person who works for a company or organization that tells an authority about something illegal happening within the company or organization:
It seemed lớn us that it was equally important khổng lồ try khổng lồ protect the trustee whistle-blower in this situation.
The arrangement would be completely secret; the investor would never know the name of the company or the whistle-blower.
The organization seems lớn put all their efforts into lớn destroying the whistle-blower while ignoring the original problem.
He has said he"s had trouble finding another position because employers are wary of hiring a known whistle-blower.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu thị ý kiến của các biên tập viên millionarthur.mobi millionarthur.mobi hoặc của millionarthur.mobi University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Giải Mã Bùa Thiên Linh Cái Là Gì ? Càng Hiểu Bạn Càng Rùng Mình Vì Sợ

khổng lồ put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped like a bowl) to lớn break up large pieces

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập millionarthur.mobi English millionarthur.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Du Lịch Đài Loan Nổi Tiếng Về Cái Gì Hấp Dẫn Mà Khiến Vạn Người Mê Như Vậy

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message